ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

з надання готельних послуг
місто Одеса


Товариство з обмеженою відповідальністю «Комплекс «Курортний», в особі директора Подопригори Є.В., з однієї сторони, що діє на підставі Статуту та Свідоцтва про державну реєстрацію і зареєстроване, як платник податку на загальник підставах , місцезнаходження якого: м. Одеса, пров. Курортний, 2, іменована надалі - "Виконавець", з однієї сторони, і будь-яка юридична особа, фізична особа-підприємець чи фізична особа, або ж їх уповноважений представник, яка приєднається до цього договору шляхом укладення договору приєднання, у спосіб визначений таким договором приєднання, іменована надалі "Замовник", з іншої сторони, надалі разом «Сторони», відповідно до вимог ст. 633 Цивільного кодексу України, уклали даний договір про наступне:


1. ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
1.1. Договір публічної оферти з надання готельних послуг – це договір, відповідно до якого Виконавець бере на себе обов'язок здійснювати надання готельних послуг кожному, хто до нього звернеться, при цьому умови цього договору встановлюються однаковими для всіх Замовників, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги. Виконавець не має права надавати переваги одному споживачеві перед іншим щодо укладення цього договору, якщо інше не встановлено законом. Виконавець не має права відмовитися від укладення цього договору за наявності у нього можливостей надання Замовнику відповідних послуг.
1.2. Договір приєднання до договору публічної оферти з надання готельних послуг – це договір, умови якого встановлені Виконавцем у договорі публічної оферти з надання готельних послуг, який може бути укладений лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого договору публічної оферти з надання готельних послуг в цілому, через замовлення резервування, бронювання або оплату рахунку з надання готельних послуг, який було виставлено Виконавцем. Замовник не може запропонувати свої умови договору.
1.3. Момент укладення договору приєднання – це момент укладення договору з замовником (споживачем) на бронювання номерів (місць) шляхом підписання його двома сторонами, а також шляхом прийняття заявки на бронювання за допомогою поштового, телефонного або іншого зв'язку (засобів електронної пошти, включаючи факсимільну) або проведення Замовником оплати рахунку з надання готельних послуг, який було виставлено Виконавцем та зарахування вказаних коштів на поточний рахунок Виконавця або внесення вказаних коштів у касу Виконавця.
1.4. Готельна послуга - дії Виконавця з прийняттям попереднього замовлення місць і номерів у готелі, з цього процесу починається обслуговування гостей,з розміщення Замовника або Гостя шляхом надання номеру (місця) для тимчасового проживання в готелі, а також інша діяльність, пов'язана з розміщенням та тимчасовим проживанням. 1.5. Гість (гості) – особа(и), яка(і) скористається(ються) або фактично скористалася(лися) готельними послугами. 1.6. Бронювання номерів – попереднє замовлення, зроблене за 3 (три) доби до початку доби запланованого заїзду (але не раніше 2 місяців до дати заїзду).
1.7. Резервування номерів – замовлення, здійснене не ранiше 1 (однiєї) доби до початку доби запланованого заїзду.


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. За цим договором Виконавець зобов`язується надати Замовнику готельні послуги, а саме: прийняття попереднього замовлення місць і номерів у готелі, послуги з тимчасового розміщення та тимчасового проживання у спеціально обладнаних номерах, а також послуги з харчування Замовника, або третіх осіб Гостей, які вказані Замовником відповідно до замовлення на бронювання, в готельно- ресторанному комплексі “Курортний”, який розташований за адресою: м. Одеса, пров. Курортний, 2 (надалі – Готель).


3. ПОРЯДОК БРОНЮВАННЯ, РЕЗЕРВУВАННЯ ПОСЛУГ ВИКОНАВЦЯ ТА ЇХ НАДАННЯ
3.1. Замовлення (бронювання) послуг Виконавця здійснюється шляхом поштового, телефонного або іншого зв'язку (засобів електронної пошти, включаючи факсимільну), направлення Замовником письмового замовлення на бронювання послуг Виконавця із зазначенням періоду проживання, дати і часу заїзду та виїзду, кількості місць і номерів, категорії номерів, прізвища та ініціалів Замовника або Гостей, кількості дітей, та їх віку, додаткових ліжок тощо. 3.2. Після отримання замовлення на бронювання послуг, Виконавець надсилає Замовнику по факсу або електронною поштою підтвердження бронювання і рахунок для оплати із зазначенням вартості заброньованих послуг в тому випадку, якщо Сторони домовились про передоплату послуг.
3.3. Замовник, протягом 3 (трьох) діб з моменту надання Виконавцем рахунку для оплати заброньованих послуг, повинен сплатити суму грошових коштів зазначених в такому рахунку в повному обсязі шляхом безготівкового перерахунку або готівкою, або із застосуванням платіжних карток.
3.4. У випадку узгодження Сторонами попередньої оплати, після зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, або сплати їх готівкою в касу Виконавця, останній надає Замовнику підтвердження про бронювання. 3.5. Варіанти оплати при бронюванні та типи бронювання:
3.5.1. “Гарантоване бронювання 100” - бронювання з 100% передоплатою вартості за весь період проживання. При Гарантованому бронювання з 100% передоплатою вартості за весь період проживання дозволено скасовувати, або, змінювати, або модифікувати бронювання за 3 (три) доби до запланованої дати заїзду;
3.5.2. “Негарантоване бронювання” - бронювання без попередньої оплати. При Негарантованому бронюванні не дозволено скасовувати, або, змінювати, або модифікувати бронювання;
3.5.3. У випадку якщо Замовник, або Гість при “Гарантованому бронюванні 100”, не скористався послугою проживання в зазначений день заїзду (незаїзд), і не скасував бронювання за 3 (три) доби до передбачуваного дня заїзду, передоплата в розмірі 100% вартості проживання за весь період проживання не підлягає поверненню та зараховується в якості штрафу, за невиконання Замовником умов цього договору. У такому випадку дане бронювання анулюється. Зазначена передоплата на розсуд Виконавця може бути повернута Замовнику у випадку фактичного заселення номеру, який було заброньовано Замовником, іншими відвідувачами, і якщо в ньому прожили не менше періоду замовленого Замовником. При цьому сторони домовились, що у випадку, якщо умови платіжної системи, за допомогою якою здійснюється відповідна транзакція по оплаті послуг Виконавця, надають право Виконавцю на утримання штрафу з Замовника та/або Гостя в розмірі вартості однієї ночі проживання, то в цьому випадку вартість однієї ночі проживання при стягненні штрафу дорівнює 100% загальної вартості проживання за весь період проживання такого Замовника та/або Гостя.
3.5.4. У випадку якщо Замовник або Гість при “Негарантованому бронюванні”, не скористався послугою проживання в зазначений день заїзду (незаїзд), і намагався скасувати, або модифікувати, або змінити бронювання, Виконавець має право стягнути з Замовника або Гостя грошові кошти в сумі 100% від вартості проживання за весь період проживання в якості штрафу, за невиконання Замовником умов цього договору. У такому випадку дане бронювання анулюється. При цьому сторони домовились, що у випадку, якщо умови платіжної системи, за допомогою якою здійснюється відповідна транзакція по оплаті послуг Виконавця, надають право Виконавцю на утримання штрафу з Замовника та/або Гостя в розмірі вартості однієї ночі проживання, то в цьому випадку вартість однієї ночі проживання при стягненні штрафу дорівнює 100% вартості загальної вартості проживання за весь період проживання такого Замовника та/або Гостя.
3.5.5. Ранній заїзд (до розрахункової години) можливий тільки при попередньому письмовому узгодженню з Виконавцем. 3.5.11. При негарантованому (без попередньої оплати) бронюванні, бронювання на розсуд Виконавця може бути анульоване в 16:00 дати заїзду за Київським часом. Вказана процедура не застосовується у випадку передачі Замовником або Гостем Виконавцю або будь-якій третій особі для передачі Виконавцю, даних платіжної карти Замовника з будь-якою метою в тому числі але не виключно з метою блокування та/або списання та/або стягнення, коштів з такої платіжної картки.
3.5.6. Ціни на заброньовані та сплачені повністю Замовником послуги Виконавця не можуть бути змінені.
3.5.7. Продовження проживання Замовника або Гостя, понад періоду, що вказаний у замовленні на бронювання, незалежно від його причин (в т.ч. у зв'язку з достроковим заїздом, більш пізнім виїздом, у зв'язку з відсутністю зворотних білетів), а також розміщення Гостей, що прибули без попереднього бронювання раннього заїзду проводиться при наявності вільних місць і оплачується Виконавцю в момент такого продовження або раннього заїзду. Плата за послуги визначається на момент заїзду. Часом виїзду з Готелю є 12 година (за Київським часом), часом заїзду – 14 година (за Київським часом).
3.5.8. Порядок резервування такий самий, як і порядок бронювання.
3.5.9. При резервуванні Виконавець надає Замовнику письмове підтвердження резервування (бронювання) номеру. Виконавець гарантує готовність зарезервованого номера до заселення до 14.00 за Київським часом.
3.5.10. У випадку несвоєчасної ануляції замовлення відповідно до умов цього договору (в тому числі у випадку, якщо Замовник, або Гість не скористалися послугою проживання (незаїзд), або буде намагатися змінити період проживання або будь-яким іншим чином модифікувати замовлення на бронювання у випадках передбачених цим договором) Виконавець має право стягнути з Замовника або Гостя штраф в розмірі 100% від загальної вартості проживання за весь період проживання такого Замовника та/або Гостя, шляхом списання коштів з платіжної карти такого Замовника та/або Гостя, данні якої (ім`я на карті, номер, термін дії, CVC, тощо) були передані Замовником або Гостем будь-яким способом Виконавцю або будь-якій третій особі для передачі Виконавцю, з будь-якою метою в тому числі але не виключно з метою блокування та/або списання та/або стягнення, коштів з такої платіжної картки або самостійної оплати коштів через сервіси інтернет платежів.
3.5.11. У випадку проведення святкових заходів (фестивалів, концертів, спортивних змагань, офіційних заходів тощо), та/або святкування державних свят, Виконавець має право змінити ціни на Послуги на час проведення таких святкових заходів без повідомлення про це і згоди Замовника. При цьому рахунки щодо оплати яких виставлені Виконавцем і повністю оплачені Замовником зміні не підлягають. Одночасно вказані бронювання автоматично вважаються зробленими за тарифом “Вартість не повертається” і до них застосовується умови “Інтернет бронювання” - з 100% передоплатою вартості за весь період проживання при якому не дозволено скасовувати, або, змінювати, або модифікувати бронювання.
3.5.12. При проведенні оплати за послуги Виконавця за допомогою платіжної (банківської) картки, з особи, що проводить оплату додатково стягується збір за обробку платежу в розмірі 2% від суми платежу.
3.5.13. У встановлених законом випадках додатково стягується туристичний збір в розмірі 1% від вартості проживання.


4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Замовник зобов'язаний:
4.1.1. Надсилати Виконавцю письмові замовлення на бронювання (резервування) готельних послуг у відповідності з умовами даного договору.
4.1.2. Доводити до відома Гостей необхідну і отриману від Виконавця інформацію щодо готельних послуг, які ним надаються та порядок їх надання.
4.1.3. Своєчасно здійснювати оплату заброньованих (зарезервованих) послуг в строки та в порядку, визначеними цим договором.
4.1.4. Письмово повідомляти Виконавця про ануляцію та/або зміну замовлення заброньованих послуг не пізніше ніж за 3 (три) доби до дати заїзду Замовника або Гостя (своєчасна ануляція).
4.1.5. Не вимагати повернення передоплати за заброньовані (зарезервовані) номери, у випадку несвоєчасної (пізніше ніж за 3 (три) доби до дати заїзду) ануляції замовлення заброньованих послуг та/або при незаїзді в Готель, та /або спробі скасувати та /або модифікувати та /або змінити замовлення (у випадку коли це заборонене умовами цього договору).
4.1.6. Сплатити штраф в розмірі 100% загальної вартості проживання за весь період заброньованого/зарезервованого проживання, у випадку несвоєчасної (пізніше ніж за 3 (три) доби до дати заїзду) або у випадку Інтернет бронювання) ануляції замовлення заброньованих послуг та/або при незаїзді в Готель, та /або спробі скасувати та /або модифікувати та /або змінити замовлення (у випадку коли це заборонене умовами цього договору), в тому числі шляхом передачі даних платіжної карти Замовника та/або Гостя (ім`я на карті, номер, термін дії, CVC, тощо) будь яким способом Виконавцю або будь-якій третій особі для передачі Виконавцю, з будь-якою метою в тому числі але не виключно з метою блокування та/або списання та/або стягнення, коштів з такої платіжної картки або самостійної оплати коштів через сервіси інтернет платежів.
4.2. Замовник має право:
4.2.1. Самостійно і на власний розсуд встановлювати умови власних розрахунків з Гостем, якщо не Замовник самостійно скористається готельними послугами за цим договором.
4.2.2. З власної ініціативи достроково здійснювати розрахунки з Виконавцем.
4.2.3. Відмовитися від готельних послуг Виконавця здійснивши своєчасну ануляцію бронювання у строки визначені п. 4.1.4 даного договору.
4.3. Виконавець зобов'язаний:
4.3.1. Надати, шляхом розміщення на офіційній сторінці Готелю в Інтернеті за адресою: http://inkurort.com.ua/ , необхідну і достовірну інформацію про готельні послуги, їх види, особливості та ціни, надати Замовнику або Гостю, на його прохання інші пов'язані із відповідним готельним обслуговуванням послуги, а також інформувати Замовника або Гостя, з Правилами проживання в Готелі.
4.3.2. Приймати, опрацьовувати і підтверджувати за умови можливості надання відповідних послуг, отримані замовлення на бронювання готельних послуг в термін не більше 24 годин з моменту їх отримання.
4.3.3. Нести відповідальність за якість наданих послуг відповідно до умов даного договору та чинного законодавства України.
4.3.4. При наданні послуг Замовнику або Гостю, дотримуватись умов (вимог), визначених в замовленні на бронювання, яке надане Замовником.
4.4. Виконавець має право:
4.4.1. Стягнути з Замовника штрафи у випадках та в розмiрах, якi визначенi розділом 3 цього договору.
4.4.2. Відмовити Замовнику або Гостю в поселенні чи розірвати договір (здійснити виселення), у випадках передбачених Правилами проживання, а також, якщо Замовник або Гість, неодноразово порушує внутрішні правила проживання, що призводить чи може призвести до матеріальних збитків чи створює незручності для проживання інших відвідувачів. У цьому випадку після відрахування суми, що покриває нанесені Замовником або Гостем, матеріальні збитки і (чи) штрафи, передбачені цим договором, Замовнику повертається залишок внесеної раніше оплати.
4.4.3. Застосовувати до Замовника або Гостя, будь-які штрафи, стягнення та права, які визначені в Правилах проживання і розміщені на офіційній сторінці Готелю в Інтернеті за адресою: http://inkurort.com.ua/ .


5. ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ СТОРІН
5.1. У вартість послуг включено: проживання та сніданок.
5.2. Ціни на готельні послуги, які пропонуються Виконавцем, визначаються у національній валюті України – гривні та підлягають сплаті у визначені договором строки, шляхом оплати по перерахунку, або готівкою, або із застосуванням платіжних карток.


6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1 У випадку порушення своїх зобов’язань за цим договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом виконання.
6.2 У випадку ненадання заброньованих та своєчасно оплачених Замовником готельних послуг з вини Виконавця, Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі повної вартості бронювання. На письмову вимогу Замовника Виконавець зобов'язаний розмістити Замовника або Гостя в іншому готелі, розташованому в даній місцевості, що надає послуги рівноцінні чи більш високої якості. Додаткові витрати, що виникли в зв'язку з цим, покриваються Виконавцем.
6.3 У випадку, якщо між сторонами цього договору в добровільному порядку не буде досягнута домовленість, щодо спірних питань, цей договір може бути оскаржено зацікавленою стороною до Господарського суду Одеської області.


7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Сторони не несуть відповідальності за даним договором, якщо неможливість виконання ними своїх зобов'язань виникла через обставини нездоланної сили (форс-мажорні обставини), що не залежать від волі Сторін і знаходяться поза їхньою компетенцією, що підлягає доведенню Стороною, яка посилається на такі обставини. До таких обставин відносяться, зокрема, військові події, природні катаклізми, страйки й інші подібні обставини. Документом, що підтверджує обставини нездоланної сили є довідка ТПП за місцем перебування відповідної Сторони.


8. ІНШІ УМОВИ
8.1. На відносини Сторін, не врегульовані даним договором, поширюються норми діючого законодавства України.
8.2. Усі вказані умови являють собою договір, що укладається з Готелем за допомогою сторінки в Інтернеті http://inkurort.com.ua/ для бронювання проживання. Уважно ознайомтеся з наведеними умовами і переконайтеся, що ви добре розумієте їх, перш ніж здійснювати бронювання. Дані умови діють при всіх бронювання, здійснюваних в Готелі, і поширюються на всіх тих осіб, для яких виконується бронювання.
8.3. Здійснюючи бронювання, користувач автоматично підтверджує, що він ознайомлений з цими умовами користування, розуміє і приймає їх. Якщо будь-яке положення цих умов користування не зовсім зрозумілий вам або у вас виникли сумніви чи запитання, прохання зв'язатися з адміністрацією компанії.
8.4. Цей договір може бути змінений, припинений або доповнений за згодою Сторін. Сторони зберігають за собою право достроково розірвати цей договір в порядку, передбаченому умовами даного договору.
8.5. Сторони визнають, що усі умови даного договору є конфіденційними відомостями, і жодна із сторін зобов'язується не розголошувати умови даного договору будь-яким третім особам.
8.6. Строк дії даного договору визначається Сторонами до моменту повного виконання взятих на себе зобов`язань, а в частині розрахунку – до моменту повного розрахунку між Сторонами.
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Комплекс «Курортний»
є платником податку на прибуток на загальних підставах


65009, Україна, м. Одеса, пров. Курортний, 2
р/р № 26004379519 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»
м.Київ, МФО 380805,
код ЄДРПОУ 02654958
ІНН 026549515539
Св. 100110318
Директор ____________/Є.В.Подопригора/
МП.